Naar inhoud

Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg

algemene 
voorwaarden

BOL PIANO & VLEUGELS B.V
INDUCTORSTRAAT 32 3903 KB
VEENENDAAL BTW nummer: NL805737054B01
KvK nummer: 32065036 

Artikel 1 Toepasselijkheid:
Elke rechtsbetrekking tussen ons en de wederpartij wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden, met dien verstande dat waar sprake is van een onderhandeling van artikel lid in sub 1 en sub 2, sub 1 van toepassing is ten aanzien van een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en sub 2 op overige wederpartijen. Alle voor of bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door ons is bevestigd. Details behoeven niet te worden verstrekt. Ook overigens dienen afwijkingen van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeen gekomen te worden. Indien wij schriftelijk akkoord zijn gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, de onderhavige voorwaarden voor het overige van kracht. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de wederpartij geen rechten voor de toekomst ontlenen.

Artikel 2 Aanbiedingen
Alle aanbiedingen geschieden vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en zijn gebaseerd op de eventueel verstrekte gegevens, tekeningen, bestekken enz. Alle voor of bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door ons is bevestigd. Details behoeven niet te worden verstrekt. 

Artikel 3 Overeenkomsten
Overeenkomsten komen eerst tot stand door een schriftelijk aanvaarding/bevestiging van een opdracht onzerzijds, danwel vanaf het tijdstip waarop door ons met de uitvoering van de opdracht een begin is gemaakt. Eventueel later gemaakt aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen en/of wederverkopers, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. Bij schriftelijke bevestiging van een order door ons geldt de inhoud van de orderbevestiging als de inhoud van de overeenkomst.

Artikel 4 Annuleringen
Indien de wederpartij, na plaatsing en aanvaarding van de opdracht, deze wenst te annuleren, om welke reden dan ook, dan hebben wij naar vrije keuze het recht hetzij de wederpartij te verplichten tot volledige nakoming van de overeenkomst, hetzij de annulering te accepteren onder de voorwaarde dat de wederpartij binnen een door ons te stellen termijn als forfaitaire schadevergoeding een bedrag betaalt, gelijk aan 20 % van het bedrag van de opdracht. De in de vorige lid vervatte regeling geldt ook in geval de wederpartij weigert een zending bestelde zaken in ontvangst te nemen. Alsdan zullen aan de wederpartij tevens de eventuele extra vervoerskosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Prijzen
De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Wij behouden ons het recht voor alle na dato van onze aanbieding of orderbevestiging opgekomen wijzigingen in die kostprijsbepalende factoren aan de wederpartij door te berekenen, ook al waren deze kostprijsverhogende omstandigheden reeds bij acceptatie van de bestelling te voorzien. Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht of overeenkomst zijn voor rekening van de wederpartij.
 
Artikel 6 (Af)levering
Wij zijn gehouden de overeengekomen (af)levertijden zoveel mogelijk in acht te nemen, doch voor de (af)levering van zaken, die niet binnen de overeengekomen termijn zijn (af)geleverd, hebben wij het recht op een naleveringstermijn van 14 dagen, ingaande daags nadat wij van de wederpartij een schriftelijke aanmaning tot (af) levering hebben ontvangen. (Af)levering geschiedt af magazijn Wij zijn gerechtigd om (af) te leveren in gedeelten, welke wij afzonderlijk kunnen factureren; de betalingsvoorwaarden zoals bepaald in art. 14 van deze voorwaarden zijn ook op deze facturen van toepassing.

Artikel 7 Transport
Voor zover niet anders is overeengekomen, bepalen wij de transportmiddelen en de transportwegen, zonder ervoor verantwoordelijk te zijn dat de snelste en de goedkoopste mogelijkheid wordt gekozen. Tenzij anders overeengekomen, worden de vervoerskosten aan de wederpartij in rekening gebracht.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
Wij blijven eigenaar van alle door ons verkochte zaken tot voldoening door de wederpartij van de tegenprestatie terzake de door ons krachtens overeenkomst geleverd of te leveren zaken of terzake de krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede tot voldoen van de vorderingen wegens tekortschieten inde nakoming van zodanige overeenkomst. De wederpartij is voor de volledige betaling niet bevoegd de zaken geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden of het eigendom daarvan over te dragen anders dan overeenkomstig haar normale bedrijf of de normale bestemming der zaken. In geval van be, verwerking of vermenging van het geleverde door of bij de wederpartij verkrijgen wij het mede-eigendomsrecht van de nieuw ontstane (zaken), c.q. de hoofdzaak en wel voor de warde van de door ons geleverde (oorspronkelijke) zaken. In geval van niet betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, surseance, aanvraag van surseance, faillissement , aanvraag van faillissement, onder curatele stelling, overlijden of liquidatie van zaken van de wederpartij, zullen wij het recht hebben om zonder in gebreke stelling en zonder rechterlijke tussenkomst van de overeenkomst of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als ons eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde docht onverminderd onze rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke wij op de wederpartij hebben, onmiddellijk opeisbaar. Indien wij een beroep doen op het eigendomsvoorbehoud wordt/worden de overeenkomst(en) ook zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden, onverminderd ons recht tot het vorderen van vergoeding van schaden, gederfde winst en interest.

Artikel 9 Reclames
Reclames, waaronder worden verstaan alle grieven wegens de hoedanigheid van de zaken ten tijde van de levering daarvan of wegens andere oorzaken voorzover niet elders in deze voorwaarden geregeld, worden door ons slechts in behandeling genomen, indien zij binnen 8 dagen na (af)levering der zaken schriftelijk in ons bezit zijn. Tevens dienen uiterlijke en zichtbare gebreken op de vrachtbrief bij binnenkomst te worden aangetekend. Reclames in geval van aanneming van werk, reparatie of onderhoud of voortvloeiende uit enige andere overeenkomst, worden door ons slechts in behandeling genomen indien de wederpartij bewijst dat de gebreken en waarop de reclame betrekking heeft het gevolg zijn van een onjuistheid in de door ons uitgevoerde werkzaamheden en de reclames uiterlijk binnen zes weken na oplevering schriftelijk in ons bezit zijn. Van een onjuistheid in de door ons uitgevoerde werkzaamheden kan nimmer sprake zijn indien en voorzover wij bij de uitvoering van onze werkzaamheden af moesten gaan op gegevens, tekeningen, berekeningen etc. die niet van onszelf afkomstig waren of indien de toestand van de te bewerken objecten ongeschikt was voor de opgedragen werkzaamheden. Reclames kunnen slechts in behandeling genomen worden, indien de zaken zich nog bevinden in de toestand waarin zij zijn (af)geleverd. In geval van twijfel zal de wederpartij hebben te bewijzen dat dit het geval is. Retourzendingen zijn slechts toegestaan na voorafgaand overleg en mits zijn zijn vergezeld van een retour-advies, vermeldende de reden van het retour en de datum en het nummer van de factuur, waarmede de zaken zijn gefactureerd. Indien een reclame door ons gegrond wordt bevonden, kunnen wij te onzer keuze de zaken waarop de reclame betrekking heeft herstellen, vervangen of aan de wederpartij vergoeden met uitsluiting van elk ander recht van de wederpartij op schadevergoeding. Een reclame schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 10 Garantie
Op de door ons geleverde zaken, wordt voorzover ze zijn betrokken van derden, door ons niet meer de garantie gegeven dan aan ons door onze leveranciers wordt gegeven. Tenzij anders is overeengekomen, wordt geen garantie gegeven op alle geleverde zaken die op het moment van levering (in hoofdzaak) niet nieuw waren. Indien wij ter voldoening van onze garantieverplichtingen zaken vervangen of wel de koopprijs daarvoor terugbetalen, worden de betreffende zaken ons eigendom. Onze garantieverplichtingen vervallen in de volgende gevallen onmiddellijk: Indien de wederpartij gedurende de garantietermijn zonder onze voorafgaande toestemming reparaties of veranderingen verricht of laat verrichten. Indien de wederpartij niet aan haar betalingsverplichtingen voldoet. De wederpartij heeft niet het recht betalingen te weigeren op grond van het feit dat wij onze garantieverplichtingen niet, nog niet of niet ten volle zijn nagekomen.

Artikel 11 Niet toerekenbare niet nakoming
Onder niet toerekenbare niet nakoming wordt ten deze verstaan: Elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartijj niet meer van ons kan worden verlangd. 2. Onder niet toerekenbare niet nakoming wordt in ieder geval begrepen: Werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en/of andere natuurrampen alsmede toerekenbare niet nakoming door onze leveranciers, waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet meer kunnen nakomen. 3. Indien zich een situatie van niet toerekenbare niet nakoming voordoet zijn wij gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten danwel de overeenkomst definitief te ontbinden. 4. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen voor de prestaties, die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht voordat van de omstandigheid, welke niet-toerekenbare niet nakoming oplevert, is gebleken. 5. Wij hebben eht recht ons ook op niet-toerekenbare niet nakoming te beroepen indien de omstandigheid die de niet toerekenbare niet nakoming oplevert, intreedt nadat onze prestatie geleverd had kunnen zijn.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
Behoudens door de wederpartij te bewijzen, opzet of grove schuld van ons of van onze ondergeschikten, zijn wij niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook en hetzij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik respectievelijk de ongeschiktheid van het door ons geleverde. Wij zijn bovendien niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat doordat de verkocht/geleverde zaken en/of installaties niet voldoen aan de wettelijke of anderszins van overheidswege gestelde of te stellen eisen aan het gebruik van deze zaken en/of installaties. Onverminderd het bepaalde in bovenstaande onderdelen van dit artikel, is onze aansprakelijkheid voor schade beperkt tot een bedrag gelijk aan de netto factuurwaarden van de betrokken zaken. Indien wij een beroep zouden kunnen doen op het bepaalde in dit artikel, kunnen onze eventueel aangesproken werknemers daar eveneens een beroep op doen, dit als waren zij zelf bij de overeenkomst van de partij.
 
Artikel 13 Vrijwaring
De wederpartij is gehouden ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten, waarvoor wij door derden mochten worden aangesproken naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst door ons.

Artikel 14 Betaling
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling netto, contant, bij aflevering te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank of giro rekening vòòr (af)leveringsdatum. In afwijking van het in onderdeel A van dit artikel bepaalde, worden reparatie opdrachten uitsluitend uitgevoerd tegen betaling van het terzake verschuldigde bedrag voor of gelijktijdig met de aflevering. Alle betalingen dienen te geschieden te onzen kantore of op een door ons aan te wijze rekening. Betalingen dienen te worden voldaan in de valuta waarin de overeen gekomen prijzen zijn uitgedrukt. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde rente alsmede van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals deze zijn bepaald in de volgende artikelen en wordt daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vordering. De wederpartij zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van bovengenoemde betaaldatum, ingebreke stelling is daartoe niet vereist.

Artikel 15 Rente
Indien in een langere kredietgeving dan 8 dagen wordt toegestemd of deze wordt ten onrechte genomen, is de wederpartij rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de factuurdatum. Deze rente bedraagt een percentage gelijk aan 4 % boven de wettelijke rente. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

Artikel 16 Kosten
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke wij moeten maken in verband met niet nakoming/tekortkoming van de wederpartij, zijn voor haar rekening. In geval van niet tijdige betaling zullen de buitengerechtelijke incassokosten tenminste 10 % van het in te vorderen bedrag met een minimum van 250 Euro bedragen.

Artikel 17 Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen ons en de wederpartij zal uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing zijn. De toepasselijkheid van de Eenvormige Wetten betreffen de internationale koop van roerende lichamelijke zaken , wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 18 Bevoegde rechter
Alle geschillen welke tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan in verband met enige onder de vigeur van de onderhavige voorwaarden vallende rechtsbetrekking zullen wanneer behorende tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank, in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

Artikel 19 Bol piano & vleugel B.V. is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de Website.

GOOGLE ANALYTICS

De website van Bol Piano's & Vleugels B.V. maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Bol Piano's & Vleugels B.V. te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.